Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลบางด้วน 
     จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่ ได้แก่ 
หมู่ที่ 1

บ้านส้มเฟือง
นายวรรณยุทธ์  เที่ยงธรรม (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 2

บ้านยวนโปะ
นายสาทอน  ยิ่งขจร (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 3

บ้านไสจีนติก
นายวีระโรจน์  กิจปกรณ์สันติ (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 4

บ้านป่าแก่
นายยงยุทธ  แซ่เตียว (กำนันตำบลบางด้วน)
หมู่ที่ 5

บ้านบางด้วน
นายสุวิทย์  ชุมสุด (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 6

บ้านต้นไทร
นายเจริญ   พลสังข์ (ผู้ใหญ่บ้าน)

 
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 บ้านส้มเฟือง 270 500 505 1,005
2 บ้านยวนโปะ 214 392 402 794
3 บ้านไสจีนติก 108 209 215 424
4 บ้านป่าแก่ 178 326 358 684
5 บ้านบางด้วน 151 269 289 558
6 บ้านต้นไทร 142 282 279 561
รวม 1,063 1,978 2,048 4,026
                                    ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากรตำบลบางด้วน
                                    ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2551


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด
- ศาลเจ้า 
จำนวน 3 แห่ง
จำนวน 7 แห่ง
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 6 แห่ง
จำนวน 4 แห่ง
สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
จำนวน 1แห่ง
ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ที่ทำการสายตรวจตำบล                    จำนวน 1แห่ง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th