Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลบางด้วน 
     จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่ ได้แก่ 
หมู่ที่ 1

บ้านส้มเฟือง
นายวรรณยุทธ์  เที่ยงธรรม (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 2

บ้านยวนโปะ
นายสาทอน  ยิ่งขจร (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 3

บ้านไสจีนติก
นายวีระโรจน์  กิจปกรณ์สันติ (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 4

บ้านป่าแก่
นายยงยุทธ  แซ่เตียว (กำนันตำบลบางด้วน)
หมู่ที่ 5

บ้านบางด้วน
นายสุวิทย์  ชุมสุด (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 6

บ้านต้นไทร
นายเจริญ   พลสังข์ (ผู้ใหญ่บ้าน)

 
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 บ้านส้มเฟือง 270 500 505 1,005
2 บ้านยวนโปะ 214 392 402 794
3 บ้านไสจีนติก 108 209 215 424
4 บ้านป่าแก่ 178 326 358 684
5 บ้านบางด้วน 151 269 289 558
6 บ้านต้นไทร 142 282 279 561
รวม 1,063 1,978 2,048 4,026
                                    ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากรตำบลบางด้วน
                                    ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2551


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด
- ศาลเจ้า 
จำนวน 3 แห่ง
จำนวน 7 แห่ง
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 6 แห่ง
จำนวน 4 แห่ง
สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
จำนวน 1แห่ง
ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ที่ทำการสายตรวจตำบล                    จำนวน 1แห่ง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th