Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน 
     “บางด้วนน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนดี มีศูนย์แห่งการเรียนรู้ สาธารณูปโภคครบครัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
2. บำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
3. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
4. ส่งเสริมการศึกษา
5. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
6. ให้มีถังขยะและบำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
8. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ
9. จัดการเรื่องขยะมูลฝอย บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอต่อการให้บริหารประชาชน
12. เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
13. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง
14. ให้มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สะดวกทั่วถึงและเพียงพอ
2. เด็ก เยาวชน ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา มีช่องทางและโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาเพิ่มขึ้น
3. ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนากลุ่มอาชีพให้สามารถพึ่งตนเองได้
4. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ดูแล และบำรุงรักษา
7. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด
8. การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. ให้มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th