Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชน
2. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

1. สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
4. จัดหาด้านครุภัณฑ์และปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ
5. การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ พนังกั้นน้ำ
2. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร
3. พัฒนาระบบโทรคมนาคม
4. พัฒนาระบบไฟฟ้า


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th