Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
Responsive image
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นายยงยุทธ แซ่เตียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ประจำเดือนมกราคม ประเด็น (1) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (2) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (3) การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (4) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการนี้ นายยงยุทธ แซ่เตียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
   
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2565