Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายพิจิตร สองนา
ประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายสุนทร เที่ยงธรรม
รองประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายอาทร สังข์อุ่น
เลขานุการ อบต.
Responsive image
นางจริงจิต จ่าวิสูตร
ส.อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นางจินดา จันทร์สังข์
ส.อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นางอนงค์ สุวรรณรัตน์
ส.อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นางจริยา ปุ่ยพล
ส.อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายธีรศักดิ์ แซ่เตียว
ส.อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายเอกชัย แซ่เตียว
ส.อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายวันชัย เก้าเอี้ยน
ส.อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสุพิน แซ่เอี้ยว
ส.อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th