Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายพิศิษฏพงค์ ปัญญาศิริพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
Responsive image
Responsive image
นางสาวยุภาภรณ์ วุ่นแป้น
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางวันเพ็ญ บุญจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางสาวอุบล ชัยรัตน์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
Responsive image
นางสาวชลธิรา สุทธิทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางเกศราพร อู่ฉาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสุทธดา กันตังกุล
ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป
Responsive image
นางสาวอมราลักษณ์ มัธยันต์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายวิชัย เอียดเกลี้ยง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
Responsive image
นางศรเกษม สองนา
นักการภารโรง
Responsive image
นายวิระพงษ์ ยิ่งขจร
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th