Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายทวี อานัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)
Responsive image
นางสาวศิริขวัญ แซ่หลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางศิริพันธ์ วัฒนาศิริ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยวนโปะ
Responsive image
นางทัศนันท์ คลองดี
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มเฟือง
Responsive image
นางสาวกุสุมา กิ้มย่อง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่
Responsive image
นางทรรศนีย์ สองนา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางด้วน
Responsive image
นางสร้อยสุนีย์ บุณโยดม
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวดุริญา ฤทธิ์หมุน
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางชาลี เดชพิชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางผกาวรณ แซ่ลิ่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางศรินญา ทวีตา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวประภาพรรณ สมีน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวศศิธร สองนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7557-6814 โทรสาร : -  อีเมล์ : 
admin@tambonbangduan.go.th 

www.tambonbangduan.go.th